1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
1.2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť E – CONSULTA, s.r.o., so sídlom Lúčna 567, 059 39 Šuňava, IČO: 47 210 788, vložka číslo: 28185/P, obchodný register Okresného súdu Prešov (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, t.j. fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním záväznej objednávky objedná tovar (ďalej len „kupujúci“) a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.lamariee.sk.
​1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú na internetovej stránke elektronického obchodu www.lamariee.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky líšiace sa od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
1.5. Tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.lamariee.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je bežne dodávaným tovarom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená e-mailovou správou alebo telefonicky.
1.6. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.
Obrázky zobrazené pri výrobku predstavujú reálne produkty. Avšak farba produktu nemusí 100% korešpondovať s reálnou farbou. Treba brať do úvahy odchýlky pri fotení ako aj kvalitu monitora, na ktorom sa produkty prezerajú. Len veľmi výnimočne môžu byť obrázky ilustračné.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Úplná objednávka tovaru vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.lamariee.sk je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.
2.2. Objednávka je považovaná za úplnú výlučne v prípade, ak všetky údaje kupujúceho v nej uvedené, predovšetkým meno, dodacia a fakturačná adresa, e-mail a telefonický kontakt a u právnických osôb tiež IČO a DIČ, sú úplné a pravdivé.
2.3. Kupujúci môže vziať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy späť do 24 hodín od odoslania objednávky tovaru aj bez udania dôvodu formu e-mailovej správy na adresu info@lamariee.sk, v ktorej musí byť uvedené najmenej meno kupujúceho a objednaný tovar. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne už zaplatenú časť kúpnej ceny, ktorá bola uhradená za zrušenú objednávku a pripísaná na účet predávajúceho, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola úhrada vykonaná, ak kupujúci vo svojom návrhu na odstúpenie od kúpnej zmluvy kúpnej zmluvy neurčí inak.
2.4. Záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky“.
2.5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene a množstve tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta dodania tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
2.6. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci nedodrží alebo poruší VOP.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
3.1. Kupujúcemu vzniká právo pri bežnom sortimente na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji:
a/ Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar (deň prevzatia od kuriéra/deň prebratia na pošte/deň osobného odberu). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpenia od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese SVADOBNÝ SALÓN La Mariée, SNP 264/3, 059 21 Svit alebo e-mailom: info@lamariee.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
b/ Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe, pokiaľ obe strany výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Vrátené peniaze posiela predávajúci spravidla kupujúcemu na ním uvedené číslo účtu. Platba za vrátený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Kupujúci zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
3.2. Na základe zhotovenia podľa osobitných požiadaviek pre konkrétneho kupujúceho a požiadaviek výroby na mieru kupujúcemu nevzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a/ poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b/ predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

4. Práva a povinnosti predávajúceho
4.1. Predávajúci je povinný:
a/ dodať na základe objednávky, potvrdenej predávajúcim, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b/ odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

5. Práva a povinnosti kupujúceho
5.1. Kupujúci je povinný:
a/ prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b/ zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dodanie tovaru,
c/ potvrdiť pri doručení prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.
5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. Kúpna cena a platobné podmienky
6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve alebo uvedenú v záväznej akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena“) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky pred dodaním tovaru alebo v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho Svadobný salón La Mariéé, Štúrova 283/73A, 059 21 Svit.
6.2. Formu platby je kupujúci povinný uviesť v objednávke tovaru. V prípade platby prevodom na účet, kupujúci zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 5 kalendárnych dní. Zakúpený tovar v hodnote vyššej ako 150 EUR bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba predávajúcemu pripísaná na účet do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať. Platbu za tovar je možné zrealizovať aj v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese Štúrova 283/73A, 059 21 Svit.
6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.
6.6. Pri objednávkach, kde je predmetom zmluvy tovar v hodnote vyššej ako 150 EUR, alebo zhotovenie tovaru na objednávku, alebo výroba tovaru podľa osobitných požiadaviek zákazníka/výroby na mieru sa vystavuje 50% zálohová platba. Zákazník sa zaväzuje zálohovú faktúru zaplatiť do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry. Inak sa objednávka stornuje. Zvyšnú sumu ceny objednaného tovaru kupujúci uhradí pred dodaním objednaného tovaru.
6.7. Bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky na zadanú emailovú adresu kupujúceho zašle predávajúci potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, prípadne ďalšie informácie. Uhradením objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

7. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
7.1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar skladom dodať najneskôr do 3 až 14 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na objednávku a tovar vyrobený na mieru do 6 mesiacov od dňa pripísania platby na účet predávajúceho. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), alebo účtovný doklad zašle predávajúci zázakníkovi mailom, doklad zároveň slúži ako záručný list. V prípade, ak si výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú predĺženie lehoty na dodanie tovaru, predávajúci je oprávnený lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho upovedomí a vydá mu o tom potvrdenie formou e-mailovej správy.
7.2. Dodacie lehoty tovaru uvedené v bode 7.1. Obchodných podmienok platia pre dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky.
7.3. Predávajúci má právo vybaviť väčšie objednávky a objednávky vyžadujúce viaceré a opakované úpravy podľa požiadaviek kupujúceho viacerými čiastkovými dodávkami.
7.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
7.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
7.6. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
7.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci začať reklamačné konanie.
7.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 7.1. VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeným kupujúcim.
7.9. V prípade, že predávajúci nemôže z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar dodať, je oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie tovarom rovnakej alebo vyššej kvality, pričom kupujúci má právo náhradné plnenie neakceptovať a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní odo dňa, keď kupujúci neakceptoval náhradné plnenie, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
7.10. O odoslaní tovaru je kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailovej správy. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
7.11. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
7.12. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou kupujúceho.

8. Nadobudnutie vlastníctva
8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

9. Záverečné ustanovenia
9.1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
9.2. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a poškodeného tovaru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Ak kupujúci zistí chybu tovaru, na ktorý sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistené chyby oznámi predávajúcemu čo najskôr e-mailom, telefonicky alebo písomne na uvedené kontakty. Reklamácia by mala obsahovať nasledovné informácie: názov a typ tovaru ktorý reklamujete, dôvod reklamácie (popis vady), dátum nákupu – číslo objednávky. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením veci, nesprávnym použitím a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či používaním tovaru v nevhodných podmienkach.
9.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lamariee.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.